Ringkasan Kepada Pasaran Kewangan (Financial Market) - Market Demon

Monday, March 19, 2018

Ringkasan Kepada Pasaran Kewangan (Financial Market)


Apa itu pasaran kewangan atau financial markets? Pasar (market) adalah tempat di mana dua pihak terlibat dalam jual beli dan transaksi barang, perkhidmatan dalam proses pertukaran wang. Pihak yang terlibat adalah :

  • Pembeli 
  • Penjual 

Pembeli dan penjual dalam pasaran kewangan terdiri daripada isirumah, firma perniagaan dan kerajaan dengan tujuan utama untuk :

  1. Pembelian asset kewangan yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang
  2. Pemindahan risiko kewangan dikalangan pemain pasaran kewangan iaitu isirumah, firma perniagaan dan kerajaan. 

Pasaran kewangan ini penting dalam memastikan kecairan kewangan sama ada yang berskala besar atau kecil di setiap peringkat lapisan masyarakat. Ini kerana semua orang terlibat sebagai pemain pasaran sama ada secara langsung atau secara tidak langsung.

Apakah itu Pasaran Kewangan?

Financial market adalah tempat di mana individu terlibat dalam apa saja jenis transaksi dan urusniaga kewangan. Pasaran kewangan adalah platform di mana pembeli dan penjual terlibat dalam penjualan dan pembelian produk kewangan seperti saham, mutual fund, bon, pinjaman kewangan, derivatif, forex dan komoditi. Di sinilah platform bagi syarikat mengurangkan risiko dan bagi pelabur menjana wang lebih banyak.


Jenis Pasaran Kewangan

Pasaran modal (Capital Market) adalah instrumen urusniaga kewangan bagi jangka masa panjang di mana sesorang individu itu melabur bagi tempoh masa melebihi setahun. Dalam capital market ini juga kebanyakkan institusi kewangan mengumpul dana dari individu atau syarikat dan melaburkannya kembali dalam pasaran global bagi tempoh masa yang lama. Ini termasuk pasaran ekuiti (saham) dan pasaran hutang (bond). Pasaran wang (Money Market) adalah pasaran yang digunakan oleh badan kerajaan dan korporat sebagai cara untuk meminjam dan memberi pinjaman dalam jangka masa pendek, biasanya untuk aset yang dipegang sehingga satu tahun. Pasaran modal wujud dengan tujuan untuk menampung lompang / ruang antara pihak yang memerlukan kredit jangka pendek dengan pihak yang sanggup membekalkan wang dalam jangka masa pendek. Antara aset-aset kewangan tertakluk di bawah komoditi pasaran wang ialah sijil pelaburan, Bon, Sekuriti kerajaan, KWAP


Jenis Pasaran Modal

Stock Market : Pasaran saham adalah sejenis pasaran modal untuk perdagangan syer sesebuah syarikat dan bentuk terbitan pada satu harga yang dipersetujui.

Bond Market : Pasaran Bon adalah satu bentuk pasaran modal di mana pembeli dan penjual terlibat dalam perdagangan bon.

Commodities Market : Pasaran yang memudahkan penjualan dan pembelian barang mentah dipanggil pasaran komoditi. Contohnya, minyak, bahan cari gali, emas dll

Pasaran komoditi sama seperti pasaran lain juga melibatkan pembeli dan penjual. Dalam urusniaga pasaran ini, pembelian produk mentah seperti beras, gandum, bijirin, lembu dan sebagainya dari penjual pada kadar yang dipersetujui bersama.

Derivative Market : Pasaran yang berkaitan dengan perdagangan kontrak yang diperoleh daripada aset lain dipanggil sebagai pasaran derivatif.

Future Market : Pasaran masa depan adalah jenis pasaran kewangan yang berkaitan dengan perdagangan instrumen kewangan pada kadar tertentu di mana penyampaian berlaku pada masa akan datang.

Insurance Market : Pasaran insurans bercanggah dengan perdagangan produk insurans. Syarikat insurans membayar jumlah tertentu kepada ahli keluarga terdekat pemilik polisi sekiranya berlaku kematian, kecederaan atau apa sahaja polisi yang dipersetujui kedua pihak.

Forex Market : Pasaran pertukaran asing adalah pasaran operasi global yang berurusan dengan penjualan dan pembelian mata wang asing.

Private Market : Pasaran persendirian adalah satu bentuk pasaran di mana transaksi produk kewangan berlaku antara dua pihak secara langsung.

Mortgage Market : Satu jenis pasaran di mana pelbagai organisasi kewangan terlibat dalam menyediakan pinjaman kepada individu di pelbagai hartanah kediaman dan komersil untuk tempoh tertentu dipanggil pasaran gadai janji. Bayaran dibuat kepada individu berkenaan untuk mengemukakan dokumen tertentu dan memenuhi kriteria asas tertentu.